Participatie
Redactie
Participatie
1 min
0

Gemeente Oude IJsselstreek: In gesprek over versterken sociale basis

1 min
0

Oude IJsselstreek is een betrokken gemeente. Inwoners, maatschappelijke partners en bedrijven zetten zich in voor leefbare buurt en wijken. Denk aan het sterke verenigingsleven, de vele vrijwilligers die de gemeente rijk is, initiatieven vanuit buurten en kernen en de inzet vanuit betrokken professionals als het brede welzijnswerk. De gemeente wilde de beweging maken naar het (nog meer) versterken van de sociale basis. Dat betekent: minder inzet van geïndiceerde zorg en meer inzet op preventie en samenwerking. Hoe zij dit gaat doen, wordt toegelicht in een beleidsnotitie. Bij zowel het opstellen van de notitie als het uitvoeren van beleid maakt de gemeente graag gebruik van de input en expertise van partners en inwoners. Maar hoe? De gemeente Oude IJsselstreek vroeg SIR een participatieaanpak te ontwikkelen en te ondersteunen bij de uitvoering ervan.

Participatieplan in co-creatie

Om antwoord te geven op de vraag: ‘Hoe gaan we verder in gesprek met onze partners en inwoners over (het versterken) van onze sociale basis?’ hebben we eerst samen met betrokken ambtenaren van de gemeente IJsselstreek een participatieaanpak gemaakt. Dit deden tijdens een Fasterclass Participatie waarbij we in een halve dag, aan de hand van ons participatiemodel Relevant Gesprek en bijbehorende tools, aan de slag gingen met de case. 

Per beleidsfase bekeken we waarover we met wie in gesprek wilden. Communicatie en beleid zaten beide aan tafel, waardoor we snel beslissingen konden nemen.

Vragenlijst en online dialoogsessies

Al snel konden we aan de slag met de uitvoering van fase 1 van de participatieaanpak (het opstellen van de beleidsnotitie). De gemeente startte het gesprek met inwoners en partners door middel van een digitale vragenlijst. In de vragenlijst werden vragen gesteld over 10 ankerpunten, die de basis vormen voor de notitie. Om verder de diepte in te gaan, werden partners en inwoners vervolgens uitgenodigd door te praten tijdens vier online dialoogsessies. Hoe zouden de deelnemers de ankerpunten in de praktijk uitgewerkt willen zien? En hoe werken we straks samen in de uitvoering? Deze vragen zorgden voor mooie discussies, ideeën en input voor de notitie, die in juni ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd. 

En toen?

Oude IJsselstreek zette daarna de volgende stap: de uitvoering. Ook in deze fase begeleidden we de gemeente weer bij het participatiegesprek met professionals/partners voor het maken van uitvoeringsafspraken.

Heb jij ook een casus waarin een aanpak gemaakt moet worden? Kies dan voor een Fasterclass Participatie waarin we in co-creatie een participatieplan maken in 4-6 weken!

Reacties
Categorieën