Algemene Voorwaarden SIR communicatie & participatie


Artikel 1 - Definities

Dienst: Het geven van advies en/of begeleiding en/of onderwijs en/of opleiding en/of training en/of de levering van lesmateriaal en/of het aanbieden van (deel)examens en/of een traject en/of een andere vorm van beoordeling.

Overeenkomst: Een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 4


U: de werkgever (of diens werknemer) of de rechtsopvolgers van de werkgever of zzp'er die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Dienst van de Dienstverlener afneemt.

Dienstverlener: SIR communicatie & participatie.


Artikel 2 - Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor Diensten tussen U en de Dienstverlener.


Artikel 3 - Aanbod

De Dienstverlener brengt het aanbod schriftelijk dan wel elektronisch uit.


Artikel 4 - Overeenkomst

De opdracht wordt aanvaard mits er over de inhoud en de uitvoeringscondities volledige wilsovereenstemming bestaat tussen partijen. De wilsovereenstemming over de inhoud van de opdracht komt tot stand doordat enerzijds de Dienstverlener op voldoende gedetailleerde wijze de nodige informatie verzamelt en anderzijds U naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door U. Na de totstandkoming van de Overeenkomst ontvangt U hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht zich feiten of omstandigheden voordoen, die aan de oorspronkelijke bereikte wilsovereenstemming afbreuk (zouden) doen, dan wordt hierover tussen Dienstverlener en U tijdig overleg gepleegd, teneinde de afspraken aan de gewijzigde situatie aan te passen.


Artikel 5 - Annulering & (tussentijdse) beëindiging van de Overeenkomst 

Aanmelding via de website is bindend. Na ontvangst van Uw aanmelding versturen we de bevestiging en factuur. Bij annulering tot twee weken voor de Dienst brengen we 25% van de overeengekomen prijs plus administratiekosten in rekening. Daarna bent U het volledige bedrag (100%) verschuldigd. Opleidingen in abonnementsvorm kunnen na de overeengekomen abonnementsperiode in het geval van automatische verlenging kosteloos worden opgezegd met een opzegtermijn van 1 maand. De Dienstverlener heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, indien op grond van veranderingen, die zich aan zijn invloed onttrekken, een goede opdrachtuitvoering belemmerd wordt.


Artikel 6 - Auteursrechten

Het aangeboden materiaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Op alle door Dienstverlener verstrekte zaken, inclusief software en tools, rusten auteursrechten van de Dienstverlener. De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder schriftelijke nadrukkelijk voorafgaande toestemming van de Dienstverlener worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de opleiding als nadien. Het is ook niet toegestaan het materiaal in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de Dienstverlener. Het auteursrecht op al het materiaal, inclusief dat op de website SIR communicatie & participatie, berust bij SIR communicatie & participatie BV. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SIR communicatie & participatie informatie (teksten, beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.


Artikel 7 - Prijswijzigingen

Prijswijzigingen worden uitdrukkelijk voorbehouden. Als binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst maar nog vóór aanvang van de Dienst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.


Artikel 8 - Levering

De Dienstverlener levert het lesmateriaal tijdig aan u. Onder tijdige levering wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.


Artikel 9 - Conformiteit en niet-nakoming van de Overeenkomst

De Dienst en het geleverde lesmateriaal moeten voldoen aan uw redelijke verwachting. Indien U uw verplichtingen niet nakomt dan is de Dienstverlener bevoegd zijn verplichtingen op te schorten. Indien de Dienstverlener zijn verplichtingen niet nakomt mag U uw verplichtingen opschorten. Bij gedeeltelijke of niet- behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt. De Dienstverlener heeft het recht van terughouding (retentie) als u tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt. Als één van de partijen in verzuim is met het nakomen van de overeenkomst, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Artikel 10 - Betaling

Betaling vindt plaats door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de Dienstverlener aangegeven bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen. Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet U betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld. Betaling van de Dienst vindt plaats vóór het moment dat de Dienst van start gaat, tenzij anders overeengekomen. De Dienstverlener mag van u verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 30 werkdagen vóór de dag van aanvang van de Dienst, is voldaan.

Artikel 11 - Niet-tijdige betaling

U bent in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De Dienstverlener is gerechtigd over het nog verschuldigde bedrag de handelsrente in rekening te brengen en de overige kosten waaronder de buitengerechtelijke incassokosten. Deze bedragen ten minste 15% van het totaal verschuldigde.

Artikel 12 - Opschorten

Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 15 en 16 bepaalde, zal de Dienstverlener het in rekening brengen van rente en incassokosten opschorten.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid van de ondernemer

Voor zover de Dienstverlener toerekenbaar tekortschiet en U daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van de Opleider beperkt tot vergoeding van directe schade. De totale schade die de Dienstverlener moet vergoeden is nimmer hoger dan de kosten die U heeft voldaan voor de desbetreffende Dienst waar de schade zich heeft gemanifesteerd.

Artikel 14 - Vertrouwelijkheid

Door U verstrekte informatie wordt door de Dienstverlener, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. De Opleider conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 15 - Vragen en klachten

De Dienstverlener heeft de intentie de vraag of de klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te beantwoorden.

Artikel 16 - Geschillenregeling

De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is. Dienstverlener en U trachten er in goed overleg uit te komen. Indien dit niet lukt dan kunnen partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

Artikel 17 – Overmacht

In geval van overmacht kan Dienstverlener zijn verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden. Onder overmacht wordt ook verstaan intrekking of verlaging van de door de financiële instelling verstrekte kredietlimiet.


Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 1 september 2023